رمضان میرود و میبرد از کف دل ما
آنکه یک ماه صفا یافت از او محفل ما
اینک ای ماه خدا میروی آهسته برو
کن ندانی چه کند رفتی تو با دل ما


عید سعید فطر بر تمام مسلمین مبارک باد
برچسب ها : عید سعید فطر مبارک ,