ماه رمضان مبارکرسول خدا (ص) میفرماید
 برای هر چیزیزکاتی هست وزکات بدن ها روزه است
 ماه رمضان برشما مبارک


برچسب ها : ماه رمضان بر شما مبارک ,