آزادی زندانیان. 360 مرتبه یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر

مسافرت رفتن .360 مرتبه فالله خیر حافظا وهوا ارحم الراحمین

جوانهای که عازم سربازی هستند .360  مرتبه یا هو مدد یا ضامن آهو مدد

رفع جلوگیری از چشم زخم.360 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم-تو حید -الکرسی-حمد-وان یکاد

دور شدن دشمن. 360 مرتبه منم خسته. دل به کرمت بسته.دست دشمنان کوتاه -زبان دشمنان بسته

طلب فرزند شدن.360 مرتبه  توحید

طلبکار.360 مرتبه  یا حی یا قیوم

رفع فقر  .360 مرتبه  انا انزلناه

زراعت کاری. 360 مرتبه  صلوات

برکت کشاورزی. 360  مرتبه یا رب العالمین

خانه دار شدن .360 مرتبه یا کریم ویا رب

گره در کار آقایان . 360 مرتبه یا جواد الائمه

رفع ناتوانی. 360 مرتبه یا علی  مدد

حصار خانه زندگی.  360 مرتبه  توحید –یس

پیدا شدن اشیا گمشده.  360  مرتبه نورالله ناظر

 رفع اضطراب.  360  مرتبه لا حول ولا قوته الا بالله

رفع دعواهای خانوادگی. 360 مرتبه یا محمد یا علی