ملک.360 مرتبه  یا فرج

انتقال وجابه جایی 360 مرتبه  یار رب

رفع تهمت. 360 یا الله اعم

وسعت رزق. 360 مرتبه  انا انزالنا

ادای رزق. 360 مرتبه  انا انزالنا

زیارت بزرگان. 360 مرتبه  ما شا الله

بیرون امدن از خانه .360 مرتبه  توکل علی الله

رفع کینه وکدورت. 360 مرتبه  بسم الله نور

ازدواج جوانان.360 مرتبه  یا  رئوف یا رحیم

آشنا شدن  با قرآن.  360 مرتبه یانور و یا قدوس

برکت غذا وپول.360 مرتبه الذی احسن الحسنی

شیرین شدن زندگی. یا عزیز زهرا